bild av storegården

Storegården

Vid början av 1700-talet låg Suntaks nio gårdar utplacerade i en ring med kyrkan i norra änden. Den gamla kyrkan, byggd i slutet på 1100-talet har troligtvis använts som förskanskning mot inkräktare. Av de nio gårdarna finns endast en kvar på sin ursprungliga plats, Storegården. I Suntaks by har hittats stenåldersyxor och i socknen finns gravfält från brons- och järnåldern, vilket indikerar en stadigvarande bosättning sedan urminnes tider. Storegården, helt byggd av trä, har förskonats från ombyggnader och representerar på ett utmärkt sätt hur en mangårdsbyggnad kunde se ut vid 1700-talets slut och 1800-talets början.

Mangårdsbyggnaden uppfördes ursprungligen för två familjer år 1817 enligt muntlig tradition men är troligen betydligt äldre. Den enda moderniseringen som gjorts är ett torv- och vasstaket byttes mot tegeltäckning år 1902.

Storegården tillhör den typ av gårdar som går under benämningen den götiska. Den götiska gården karakteriseras av sina två gårdsplaner varav den ena ligger i anslutning till mangårdsbyggnaden, skild från ekonomibyggnaderna genom stängsel av något slag. Kring den andra planen, fägården, grupperar sig byggnaderna ofta symmetriskt och är placerade så att de yttre byggts i vinkel i förhållande till de andra, så att gården nästan är kringbyggd. Mangårdsbyggnaden är uppförd av brädfordrat liggtimmer och mäter drygt 20 meter på längden, 6 på bredden och 4 vid knuten. Byggnaden är timrad ända upp till nocken. Byggnadens två bostäder består av förstuga, kök, och ett stort rum, salen kallad. Från förstugan leder en trappa upp till vinden, som gjorts rymlig på bekostnad av underliggande utrymmens takhöjd.

Parhuset har två vindar där det finns bruksföremål från gamla tider, bl.a. har Henry Carlssons föremål flyttats från Ottravad till Storegården under år 2000. Henry Carlssons familj har donerat föremålen efter Henrys död så att de skall komma landsbygden och framförallt framtidens befolkning till del.

1971 köptes Storegården av Tidaholm-Agnetorps församlingar. Under 1980-talet utfördes omfattande renoveringar och i dag används gården flitigt under sommaren.

Gården öppnas för allmänheten alltid midsommardagen och då är starttiden 14.00. Detta arrangemang sker i samarbete med Suntaks Sockenstugeförening och Suntaks Församling.

Varje lördag från midsommar till början av augusti 15.00-18.00 är det verksamhet med hantverkare och utställare samt kaffeservering och tipspromenad.

Om du vill besöka gården under annan tid kan du kontakta någon i styrelsen.

Vill du läsa mer om Storegården finns skriften: "Restaurering av Storegården" författad av Barbro Westrin, Rolf Sahlberg och Per-Anders Johansson. Boken finns att köpa genom kontaktpersonerna eller i Storegården.